กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล 2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคล 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 258.32 KB
พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พรบ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.8 KB