คณะผู้บริหาร

นางนิสา บรรจงการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

นายสุรพงษ์ แสงแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม