กลุ่มอำนวยการ

นางสาวภควรรณ เชฏฐพินิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นางสาวณัฐสุดา นุชเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป

นายบุรินทร์ พุ่มพวง
หัวหน้าหมวดอาคารสถานที่

นายปิยะพันธ์ ศรัณย์พิชิตศึก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสมฤทัย อยู่ญาติมาก
เจ้าหน้าที่ธุรการ