กลุ่มกฏหมายและคดี

นางนิสา บรรจงการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี

นายไกรเชษฐ์ ชุ่มเชย
นิติกร