กลุ่มนโยบายและแผน

นางพิมพ์พิศา สุบรรณพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางศิริรัตน์ จันมะณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายวรพจน์ พินธรรมมาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายศราวุฒิ วิเชียรชาติ
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน