กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.ศศิธร ศรีพรหม
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวกุลธิดา สิทธิมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาวลักษมณ อินทิราวรนนท์
เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศ ฯ