กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวสุภาวดี พันธุ์พาณิชย์
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววัลภา ศิริโภคา
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพรรณภัค วงศ์รัตน์วิจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี