กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณี ปุรัชการ
นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี สรไกร แจ่มจิตต์
เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ช่วยราชการ สพม.นครปฐม

นายชณสุธน คงบางพระ
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา