กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพุทธิพงษ์ ศุภมัสดุอังกูร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

นายอธิวัชร วงศ์เจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์