หน่วยตรวจสอบภายใน

นางศิริรัตน์ จันมะณี
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวอภิญญา เพ็งเพ่งพิศ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน